Povzbuďte svoju kreativitu

Životný štýl
Prichádzať s originálnymi a inovatívnymi myšlienkami, ktoré navyše majú aj pridanú hodnotu, nie je vôbec jednoduché. Môžu vám však pomôcť, aby ste sa lepšie prispôsobili novej situácii alebo zlepšili svoje kritické myslenie. Prinášame preto výber jednoduchých techník na rozvíjanie tvorivosti.

Podľa Kena Robinsona je kreativita „proces nachádzania originálnych myšlienok, ktoré majú určitú hodnotu“. A nie je to hocijaký proces. Spisovateľka a lektorka kreatívneho myslenia Elba Pedrosa o nej hovorí ako o „dynamickom procese, živej a premenlivej energii, ktorá poháňa osobný rozvoj a je základom spoločenského pokroku“.

Výtvarné umenie, poézia alebo hudba sú umelecké odvetvia, s ktorými si kreativitu najviac spájame. No môžeme ju využiť aj v mnohých ďalších odboroch na míle vzdialených tradičnému chápaniu, napríklad vo vede alebo financiách. Pretože základom je prichádzať s novými nápadmi, ktoré „majú hodnotu“, ako zdôrazňuje známy psychológ Edward de Bono, autor termínu „laterálne myslenie“.

Vo všeobecne uznávaných definíciách slova „kreativita“ nájdeme dva veľmi dôležité termíny: „schopnosť“ alebo „nadanie“. Kreativita však podľa Pedrosovej nie je výsadou pár vyvolených, máme ju všetci a všetci ju môžeme rozvíjať.

Kreativita vo vzdelávaní

Miera kreativity študentov v priebehu vzdelávania je predmetom štúdií a diskusií v odborných kruhoch. Jedným z najaktívnejších je práve Ken Robinson, ktorý tvrdí, že školy zabíjajú kreativitu, ktorá je pritom rovnako dôležitá ako gramotnosť, a preto by sme jej mali venovať rovnakú pozornosť. Napriek tomu je táto schopnosť v dnešnom svete veľmi dôležitá nielen v školách, ale aj v práci. Jej zapojenie do výučby žiakov pripravuje na budúcnosť, pomôže im zvládať nečakané situácie a rozvinie ich prispôsobivosť.

Ponúka sa mnoho ciest, ako študentom pomôcť. Uvádzame len niekoľko z nich:

  • Klaďte otvorené otázky a dajte priestor rôznym odpovediam
  • Nechajte študentov slobodne klásť otázky a vyjadrovať ich názory
  • Podnecujte metaučenie a sebapoznávanie
  • Klaďte dôraz na jednotlivca s využitím flexibilného a personalizovaného učenia, ktoré študentov vedie k samostatnému získavaniu vedomostí
  • Vytvárajte kreatívne prostredie, v ktorom študenti predstavujú svoju prácu
  • Používajte aktivity a ďalšie zdroje, ktoré podporujú predstavivosť študentov
  • Prezentujte prijímanie rizika, právo na chyby a neúspech ako nevyhnutnú súčasť procesu učenia
  • Vyhýbajte sa pasívnemu prijímaniu informácií a podporujte aktivitu

Techniky podporujúce kreativitu

Kreatívne techniky nám umožňujú cvičiť a stimulovať vlastnú kreativitu. Zahŕňajú sekvenciu krokov, ktoré nám umožnia odpútať sa od vertikálneho, logického myslenia a prejsť k určitej miere „chaosu“, ktorý je pre kreatívne myslenie typický.

Môžete napríklad vyskúšať:

Metóda šiestich klobúkov

Tento systém premýšľania Edwarda de Bono je založený na predstave, že máme „šesť klobúkov“ rôznych farieb, ktoré predstavujú rozdielne spôsoby konania. Biely koná objektívne v súlade s faktami. Červenýnahliada na situácie a problémy z citovej perspektívy založenej na intuícii a pocitoch. Čierny sa na veci pozerá kriticky a hľadá nevýhody, slabé miesta a negatíva. Žltý je naopak optimistom a sústredí sa na prínosy a výhody. Zelený má úlohu kreatívca prichádzajúceho s nápadmi. A modrý koná ako koordinátor. Táto technika umožňuje pristúpiť k problému zo všetkých uhlov pohľadu (aj tých, ktoré nám nie sú úplne blízke).

Brainstorming

Túto známu techniku je možné použiť, keď potrebujeme prísť s novými nápadmi. V prvom kroku zhromažďujeme všetky myšlienky bez toho, aby sme riešili ich životaschopnosť alebo relevantnosť. Potom ich roztriedime a ohodnotíme. Následne ich usporiadame a snažíme sa nápady vylepšiť. Na záver vyberieme tie, ktoré sú kreatívne a je možné ich realizovať.

Nútené asociácie

Každý zapojený dostane desať prázdnych kartičiek, ktoré si rozdelí na dve rovnaké kôpky. Na päť kariet z prvej kôpky napíšeme vždy slovo opisujúce situáciu alebo problém, ktorý chceme vyriešiť. Na každú kartu z druhej kôpky napíšeme vždy prvé slovo, ktoré nám napadne, aj keď sa riešenia otázky vôbec netýka. Potom náhodne vyberáme vždy po jednej karte z každej kôpky a musíme vytvoriť vetu, ktorá obsahuje obidve slová a navrhuje nejaké riešenie. V tom momente sa vôbec nezaoberáme tým, či sú návrhy reálne alebo nie. Ich hodnotenie príde na rad až neskôr.

Synektika

Táto metóda vznikla ako rozpracovanie metódy brainstormingu. V jednej jej forme si vyberte rôzne slovesá, ktoré použijete ako odpoveď na riešený problém. Vyskúšajte napríklad: odpočítať, pripísať, nahradiť, rozdeliť, namietať, zvýrazniť, skresliť a podporiť. Vyskúšať môžete aj ďalšie, ktoré vám napadnú.

Tieto štyri metódy vám nutne nemusia pomôcť prísť s „novými hodnotnými nápadmi“, ale pomáhajú riešiť úlohy, ktoré vyžadujú určitú dávku kreativity. A hlavne, nezabúdajte zapájať kreativitu ani vo svojom bežnom živote. Nie je to jednoduché, ale ako povedal Pablo Picasso: „Každé dieťa sa rodí ako umelec. Problém je zostať umelcom, keď vyrastie.“ Pomôže vám to však, aby ste sa rozvíjali a lepšie sa prispôsobili budúcnosti.