Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení.

Všeobecné ustanovenia

Vyplnením údajov na webovej stránke www.patalie.sk súhlasí subjekt údajov („Subjekt“) so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním osobných údajov („Údaje“).

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Správcom údajov je spoločnosť UNIQA Management Services, s.r.o.,  so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika IČO: 50 008 056, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 3043/B (ďalej len „UNIQA“ alebo „Správca“), prípadne iná treťou osobou poverená Správcom („Spracovateľ“).

UNIQA zriazuje funkciu poverenca pre ochranu osobných údajov alebo Data Privacy Officera , ktorý dohliada na riadne spracovanie osobných údajov. Na tohto sa môžete obrátiť vo veci ochrany osobných údajov či s uplatnením práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov, a to písomne na e-mailovú adresu info@uniqa.sk alebo korešpondenčne na adresu Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Viac informácií o spracovaní osobných údajov v skupine UNIQA je k dispozícii na www.uniqa.cz.

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Údaje sú zhromažďované a spracovávané výhradne pre marketingové účely Spracovateľa , najmä pre zasielanie obchodných oznámení Subjektu prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu resp. do doby, kedy Subjekt priamo a účinne zašle Správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli tieto obchodné oznámenia naďalej zasielané („Účel“).

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame výhradne taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelov spracovania.

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje:

 • meno a priezvisko
 • IP adresa

Kontaktné údaje:

 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

Osobné údaje:

 • vek
 • pohlavie
 • záujmy a preferencie
 • informácie o bývaní 

Akým spôsobom spracovávame údaje?

Údaje môžu byť spracované Správcom a Spracovateľom za použitia manuálnych alebo automatizovaných spôsobov spracovania. Správca vyhlasuje, že bude Údaje zhromažďovať v rozsahu potrebnom na naplnenie Účelu a spracovávať ich iba v súlade s Účelom, ku ktorému boli zhromaždené.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Spracovateľom Údajov sú nasledujúce spoločnosti:

 • UNIQA Management Services, s.r.o., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
  UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
  IČO: 50 008 056,  zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 3043/B
 • UNIQA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
  UNIQA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 
  IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B
  UNIQA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.
 • UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná 
  v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
  UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 
  IČO: 36 770 540, zapísanáv v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1475/B
 • UNIQA d.d.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 977 540,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3804/B
 • UNIQA d.s.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 903 821, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3441/B
 • Havas Worldwide Prague as, so sídlom Letenské sady 1500/80 (Expo 58) 170 00 Praha, Holešovice, IČO: 630 79 054, zapísané v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel B, vložka 3138

Aké spoločnosti budú poskytovať odmeny v Prémiovej zóne?

 • PEARS HEALTH CYBER, sro, so sídlom Voctářova 2449/5, Praha 8 – Libeň, IČO: 25784684, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69981
 • ForCamping sro, so sídlom Veselská 699 , 199 00 Praha 18 – Letňany, IČO: 24295825, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 182138
 • Adventure Menu sro, so sídlom Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, IČO 01632523, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 208491
 • STOB CZ sro, so sídlom Poljanovova 3158/5 Praha 4 143 00, IČO: 03349560,
  zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 230472
 • SENS Foods CZ sro, so sídlom Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 059 28 991, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 273199

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov alebo do odvolania udeleného súhlasu. Následne je pristúpené k ich riadnej likvidácii.

Aké práva máte v spojení so spracovaním Vašich osobných údajov a ako tieto môžete uplatniť?

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracovávaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov:

Obsahom informácie sú najmä, totožnosť a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj poverenca pre ochranu osobných údajov, účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o odovzdaní osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovania osobných údajov , oprávnené záujmy, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu:

Spracovávame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste meno, emailovú adresu? Prosíme, informujte nás a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý):

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania registrácie a nasledujúcich 5 rokov. V prípade, že si neželáte aby sme naďalej uchovávali Vaše osobné údaje, môžete uplatniť toto právo.

Právo na obmedzenie spracovania:

Pokiaľ si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali výhradne pre najnutnejšie dôvody, či osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Pokiaľ si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému správcovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, pokiaľ nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné či iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie:

Pokiaľ by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého závadného stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov:

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12
820 07 Bratislava 27. Slovenská republika, tel. č.: +421 2 32 31 32 14, webové stránky  https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u UNIQA, a to zavolaním na infolinku UNIQA +421 232 600 100, e-mailom na adresu info@uniqa.sk alebo písomne na adresu Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby as ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov by sme Vás informovali.

Ako môžem odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Odvolať súhlas na jednotlivé účely môžete priamo na platforme Privátna zóna webu patalie.sk po prihlásení v časti „Nastavenia“.

Odvolanie súhlasu je možné tiež poslať písomne na adresu UNIQA alebo elektronicky na info@uniqa.sk .

 

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 1. a) Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vedeli, kto ste.
 2. b) Uveďte, komu odvolanie podávate.
 3. c) Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracovávali Vaše osobné údaje, a to na aké účely.
 4. d) Váš vlastnoručný podpis (v prípade listinného podania).

Čo je zdrojom údajov, ak nie sú poskytnuté držiteľom údajov?

Osobné údaje získavame výhradne priamo od Vás na webe www.patalie.sk a pri jeho užívaní.