Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Vyplnením údajov na webovej stránke www.patalie.sk súhlasí subjekt údajov (,,Subjekt‘‘) so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním údajov. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo Subjektu (,,Údaje‘‘). Správcom údajov je spoločnosť Havas Worldwide Prague a.s., so sídlom Praha 7, Letenské sady čp. 1500 (EXPO 58), PSČ 170 00, IČO: 630 79 054, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel b, vložka 3138 (,,Správce‘‘), prípadne iná treťou osobou poverená Správcom (,,Zpracovatel‘‘).

2. Účel spracovania údajov

2.1. Údaje sú zbierané a spracovávané výhradne pre marketingové účely Spracovateľa, najmä pre zasielanie obchodných oznámení Subjektu prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to dovtedy, kým Subjekt priam a účinne zašle Správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli tieto obchodné oznámenia naďalej zasielané, inak na dobu neurčitú (,,Účel‘‘).

3. Zpracovatel údajov

3.1. Zpracovatelem údajov sú následujíce společnosti:
a) UNIQA Management Services, s.r.o., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 008 056,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3043/B

b) UNIQA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
UNIQA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B
UNIQA pojišťovna a.s. je členom skupiny UNIQA Insurance Group.

c) UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B

d) UNIQA d.d.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 977 540,  spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3804/B

e) UNIQA d.s.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 903 821, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3441/B

4. Spôsob spracovania Údajov

4.1. Údaje môžu byť spracované Správcom a Spracovateľom za použitia manuálních alebo automatizovaných spôsobov spracovania. Správca prehlasuje, že bude Údaje zhromažďovať v potrebnom rozsahu k naplneniu Účelu a spracovávať ich iba v súlade s Účelom, k kterým boli zozbierané.

5. Práva Subjektu

5.1. Poskytnutím Údajov Správcovi berie Subjekt na vedomie, že, Údaje poskytlo dobrovoľne, na dobu neurčitú, prípadne na obdobie špecifikovanom v článku 2.1 tohoto dokumentu.
5.2. Subjekt ďalej berie na vedomie, že mu prináležia práva podľa ustanovení §11 a §21 zákona
5.3. . 101/2000 Sb, o ochrane osobných údajov, v platnom znení, a to najmä:
a) právo prístupu k Údajom;
b) právo požadovať úpravu Údajov; a
c) právo kedykoľvek súhlas so spracovaním Údajov bezplatne odvolať.