1. Zľavy, výhody, služby, produkty a/alebo iné odmeny užívateľovi poskytujú priamo osoby, ktoré tieto odmeny ponúkajú.
  2. Pre poskytovanie daných služieb a/alebo dodávku produktov špecifikovaných v užívatel’skom rozhraní platformy sa uplatnia obchodné podmienky, dodacie podmienky a/alebo iné právne dokumentácie osôb, ktoré takéto služby a/alebo produkty poskytujú.
  3. Táto platforma je určená výhradne pre informovanie užívateľa o zľavách či iných poskytovaných výhodách pre špecifikované služby a/alebo iné produkty. Medzi užívatel’om a prevádzkovatel’om tejto platformy nevzniká žiadny zmluvný vzťah týkajúci sa zobrazených služieb a/alebo produktov. Užívateľ berie na vedomie, že sa prevádzkovateľ tejto platformy žiadnym spôsobom nepodieľa na poskytovaní daných služieb a/alebo iných produktov, teda na služby, produkty, zl’avy, výhody či iné benefity nevzniká vo vzťahu k prevádzkovateľovi tejto platformy užívateľovi žiadny nárok; to platí i pri uplatneni práv k zodpovednosti za nedostatky daných služieb alebo produktov a pri uplatnení práv k zodpovednosti za škodu.